Inleiding
Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van deelnemers die worden benaderd door Perspective, deelnemers die meewerken aan projecten georganiseerd door Perspective, klanten en relaties van Perspective en personen die solliciteren bij Perspective.

Begrippen

 1. AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming welke op 25 mei 2018 geldt.
 2. Bijzondere Persoonsgegevens: gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke godsdienst of levensovertuiging, genetische en biometrische gegevens, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakbond, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.
 3. Deelnemer(s): iemand die deelneemt aan een projecten van Perspective
 4. Klant(en): elke partij die met Perspective een overeenkomst sluit waarna een verwerking van Persoonsgegevens plaatsvindt.
 5. Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over je vertellen. Het gaat in feite om alle gegevens die we zonder grote inspanning met jou in verband kunnen brengen.
 6. Privacybeleid: dit Privacybeleid van Perspective dat jou informeert over de verwerking van Persoonsgegevens door Perspective.
 7. Sollicitant: iemand die bij Perspective solliciteert.
 8. Verwerken: alle (reeks van) handelingen, zoals: het verzamelen, vastleggen, registreren, redigeren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, ophalen, raadplegen, verwerken, bekendmaken door overdracht, verspreiding, of anderszins beschikbaar maken, afstemmen of combineren, blokkeren, wissen of vernietigen van Persoonsgegevens.
 9. Verwerkingsverantwoordelijke: de organisatie die bepaalt hoe en waarom er Persoonsgegevens worden verwerkt, in dit geval zijn wij (Perspective) dat.

Voor en van wie verwerken wij Persoonsgegevens?
Wij verwerken Persoonsgegevens van Deelnemers aan onze projecten, onze (toekomstige en voormalige) Klanten, en sollicitanten.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens?
Perspective, Sarphatistraat 634, 1018AV Amsterdam, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Contact met ons opnemen?
Natuurlijk kun je ons altijd vragen stellen als er iets onduidelijk is. Je kunt als volgt contact opnemen met Perspective:

 • Per e-mail via info@perspective.amsterdam
 • Per telefoon op 020-7774071
 • Per post naar Perspective, Sarphatistraat 634, 1018AV Amsterdam

Wanneer en waarom verwerken we jouw Persoonsgegevens?
Wij verwerken Persoonsgegevens van Deelnemers voor het doen van projecten voor onze klanten. Wij delen nooit jouw naam en contactgegegvens met anderen en rapporteren nooit over jou als individu, tenzij je hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Hetzelfde geldt voor foto- en videomateriaal van de projecten waar je aan deelneemt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Als deelnemers werk je mee aan onze projecten. Daarbij, en bij het benaderen van potentiële deelnemers, verwerken wij persoonsgegevens. Ook deel je gegevens met ons als je bijvoorbeeld bij ons solliciteert, of als je een klant van ons bent.

Perspective kan daarbij de volgende categorieën Persoonsgegevens verwerken:

 • naam, geslacht, leeftijd, opleiding
 • adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • inkomen- en werksituatie, gezinssamenstelling, burgerlijke staat
 • voor het onderzoek relevante gegevens (mogelijk ook bijzondere persoonsgegevens)
 • foto’s en video’s van projecten waar je aan deelneemt
 • antwoorden op vragen uit enquêtes waar je aan deelneemt
 • specifiek voor sollicitanten: gegevens motivatiebrief en CV
 • specifiek voor klanten: gegevens noodzakelijk om diensten aan jou te verlenen.

Voor zover voor deze verwerkingen je uitdrukkelijke toestemming is vereist zullen wij je die vooraf vragen en die gegevens pas dan verwerken. Je kunt die toestemming altijd weer intrekken.

Perspective verwerkt alleen jouw Persoonsgegevens wanneer:

 • er een gerechtvaardigd (bedrijfs)belang bestaat van Perspective, bijvoorbeeld om haar diensten en bedrijfsvoering te beheren en te verbeteren (Perspective weegt vanzelfsprekend af of daarmee geen onevenredige inbreuk wordt gemaakt op jouw privacy);
 • je aan Perspective toestemming geeft om jouw Persoonsgegevens te verwerken. Indien het om bijzondere persoonsgegevens gaat, wordt er altijd gewerkt op basis van toestemming. Je mag deze toestemming natuurlijk op ieder moment intrekken. Dit kan door een e-mail te sturen naar: info@perspective.amsterdam. In het vervolg zullen we jouw Persoonsgegevens dan in principe niet meer verwerken maar verder gebruik van jouw Persoonsgegevens kan dan nog wel plaatsvinden als dat echt nodig is op basis van een andere grondslag, zoals een gerechtvaardigd belang of wettelijke verplichting. Het is wel belangrijk dat je weet dat het intrekken van jouw toestemming niet van invloed is op de rechtmatigheid van het eerdere gebruik van jouw Persoonsgegevens op basis van eerder verleende toestemming en/of er door Perspective aan een wettelijke verplichting, zoals het delen van jouw Persoonsgegevens met wettelijke instanties, voldaan moet worden.
 • specifiek voor klanten: we verwerken ook Persoonsgegevens wanneer dat noodzakelijk is om de overeenkomst – bijvoorbeeld de opdracht tot het uitvoeren van een project – die we overeen gaan komen of zijnovereengekomen goed uit te kunnen voeren

 Voor welke doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

 • om je te benaderen per email of telefoon om deel te nemen aan projecten
 • om te zorgen dat je kunt deelnemen aan onze projecten
 • het aansluitend uitvoeren van projecten
 • om de resultaten (geanonimiseerd) te kunnen rapporteren aan onze opdrachtgevers
 • om op basis van de resultaten van het selectieproces te kunnen bepalen of je voldoet aan de doelgroep van het project
 • om je toegang te verlenen tot websites en apps, al dan niet op basis van je registratie als gebruiker
 • om je eventuele vergoedingen voor deelname te kunnen uitbetalen
 • om je een nieuwsbrief, gebruikersinformatie of service bericht toe te sturen
 • het onderhouden van contact
 • het sturen van uitnodigingen voor nieuwe projecten
 • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen

Specifiek voor onze klanten:

 • het uitvoeren van analyses om de dienstverlening te kunnen verbeteren;
 • het verzamelen en vastleggen van de (contact)gegevens van jouw bedrijf (en de desbetreffende contactpersonen) om contact te onderhouden en opdrachten te kunnen vervullen;
 • de opmaak en het uitvoeren van contracten;
 • de uitvoering of toepassing van andere verplichte wet- of regelgeving, zoals bijvoorbeeld fiscale regels en/of
 • het op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen Perspective door het sturen van een nieuwsbrief, uitnodigingen voor onze events en feestjes en het delen van kennis.

Specifiek voor sollicitanten:

 • voor alle facetten van het wervings- en selectieproces;
 • het opnemen van contact om een sollicitatiegesprek met je in te plannen en/of om andere relevante vacatures aan je te sturen; en/of
 • het analyseren van ons wervings- en selectieproces.

Je persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.

Wat zijn de rechtsgronden van Perspective voor de verwerking van je persoonsgegevens?
Perspective verwerkt je persoonsgegevens omdat wij daarvoor, in de woorden van de AVG, een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben. Dat houdt in dat wij je gegevens mogen verwerken omdat dat nodig is voor onze bedrijfsuitoefening, zolang jouw privacybelangen niet in de knel komen. We mogen dat ook doen in het belang van onze klanten. Als we voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens jouw toestemming nodig hebben zullen we die gegevens pas verwerken als we jouw toestemming hebben gekregen, en zullen we daarmee stoppen als je die toestemming intrekt.

Delen van je persoonsgegevens met derden
Als je als deelnemer deelneemt aan een project kunnen je gegevens, waaronder geluids- en beeldopnames, met onze opdrachtgevers worden gedeeld. Wij delen alleen gegevens die relevant zijn voor deelname aan het project waar jij voor bent uitgenodigd en/of waar je aan deelneemt.

Perspective deelt, in een voorkomend geval, Persoonsgegevens met:

 • opslag- en back up systeemaanbieders om gegevens op te kunnen slaan en te bewaren. Hiervoor maken wij gebruik van opslag in de cloud.
 • selectiebureaus die je uitnodigen voor deelname aan onze projecten
 • marketingbureaus om de (inhoud en opmaak van onze) nieuwsbrieven te maken en onze nieuwsbrieven te kunnen versturen;
 • organisaties die een incentive versturen om deel te nemen aan een project zoals een kortingsbon bij een (web)winkel om dergelijke incentives te kunnen laten versturen;
 • de overheid (bijvoorbeeld de Belastingdienst) om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen; en/of
 • organisaties aan wie wij op jouw verzoek Persoonsgegevens sturen in verband met jouw recht op dataportabiliteit (zie ook ‘Wat zijn je rechten..’)

Met de partijen met wie we Persoonsgegevens delen maken we goede afspraken ter bescherming van jouw Persoonsgegevens, waaronder over de beveiliging van jouw Persoonsgegevens. Het delen van Persoonsgegevens gebeurt vanzelfsprekend uitsluitend op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting of jouw toestemming.

Perspective zou nooit jouw Persoonsgegevens aan een andere organisatie verkopen of weggeven.

Gegevensverwerking in Nederland en in het buitenland
Je persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in Nederland of in landen waarvoor dit is toegestaan op grond van de Nederlandse / Europese wetgeving.

Wat zijn je rechten ten aanzien van je persoonsgegevens?
Je hebt het recht ons te verzoeken inzage te geven in welke persoonsgegevens we van jou verwerken. Ook kan je om rectificatie of definitief verwijderen van die persoonsgegevens vragen, of om beperking van de verwerking van die gegevens. Daarnaast heb je het recht tegen verwerking van je persoonsgegevens bezwaar te maken en het recht op overdraagbaarheid van je gegevens (dataportabiliteit).

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een bericht sturen met je naam en contactgegevens sturen aan Perspective, Sarphatistraat 634, 1018AV Amsterdam of een e-mail sturen aan info@perspective.amsterdam. We kunnen je daarbij vragen om je te legitimeren, zodat we kunnen nagaan dat jij het verzoek doet.

Wij zullen binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij, en voor zover, de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Natuurlijk nemen we jouw verzoek serieus en zullen we altijd kijken hoe we er samen uit kunnen komen.

Wij sturen je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Als we de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet hebben verwijderd, sturen we je een bericht waarin we toelichten waarom niet (volledig) aan je verzoek kon worden voldaan. Als we niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek betrekking heeft, kunnen we je vragen om je verzoek nader te specificeren. We schorten dan de uitvoering van het verzoek op totdat je ons de nadere specificatie hebt verstrekt.

Je hebt altijd het recht een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij de rechter.

 Welke bewaartermijnen gelden?
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. We bewaren je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat (bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone) worden geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over uw gebruik van de website en om bepaalde functies mogelijk te maken. Op onze website maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Deze cookies zijn essentieel voor het correct functioneren van de website. Ze stellen ons in staat om basisfunctionaliteiten aan te bieden, zoals paginanavigatie.Functionele cookies verzamelen geen persoonlijke informatie en worden automatisch verwijderd zodra u uw browser sluit

Wijziging en versie
Wij kunnen dit Privacystatement wijzigen of aanpassen. We raden je daarom aan dit Privacystatement regelmatig op wijzigingen na te lezen. Dit Privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 2 april 2024.

Heb je nog vragen?
Voel je altijd vrij om een vraag te stellen over je privacy en over de manier waarop wij met je Persoonsgegevens omgaan. Zo hebben wij ook een Gegevensbeschermingsbeleid, waarin meer staat over de manier waarop we je gegevens fysiek en digitaal beschermen. Wij helpen je graag verder! Mail naar info@perspective.amsterdam of bel ons even op 020-7774071.